Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE

1.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle Knaufs leverancer i Danmark (undtagen Færøerne og Grønland).

1.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nedenstående salgs- og leveringsbetingelser og vilkår anført af køber ved ordreafgivelsen, finder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser anvendelse, medmindre Knauf udtrykkeligt har accepteret de af køber anførte vilkår.

2.TILBUD OG ORDRER

2.1 Skriftlige tilbud fra Knauf gælder i 30 dage. Der tages dog forbehold for mellemsalg.

2.2 Knaufs sortimentbeskrivelser og specifikationer i brochurer, brugsanvisninger og prislister m.v. er ikke bindende for Knauf og kan når som helst ændres uden varsel.

2.3 Prøver betragtes som typeprøver. Knauf påtager sig intet ansvar for, at leverede varer i alle henseender svarer til prøver herpå.

2.4 Al bistand fra Knauf til køber eller tredjemand med teknisk rådgivning, mængdeberegning og anden service af enhver art ydes vederlagsfrit og uden ansvar for Knauf, uanset om der måtte være begået fejl af Knaufs medarbejdere.

2.5 En ordre er først bindende for Knauf, når skriftlig ordrebekræftelse fra Knauf er modtaget af køber. Hvis køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse meddeles skriftligt og være Knauf i hænde senest 5 dage efter ordrebekræftelsens dato og senest 1 dag før aftalt leveringstid.

3. LEVERING

3.1 Medmindre andet er aftalt er leveringsbetingelserne ab fabrik.

3.2 Ved levering pr. bil leveres ved vognkant ved fast vej, så nær leveringsstedet som muligt. Køber stiller mandskab til rådighed for aflæsning. Er det fornødne mandskab ikke til stede ved leverancens ankomst til leveringsstedet, kan Knauf enten foranledige aflæsning for købers regning eller tage leverancen med retur og afkræve køber returfragt og lagerleje for opbevaring. I begge tilfælde henstår leverancen for købers regning og risiko.

3.3 Ved levering påhviler det køber at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede. Købers kvittering for varernes modtagelse er bevis for, at disse ikke er behæftet med synlige mangler ved leveringen.

4. MÅL OG VÆGT

4.1 Alle ubenævnte mål i materiale fra Knauf er i mm.

4.2 Alle vægtangivelser i materiale fra Knauf er omtrentlige. Knauf kan ved hver leverance fravige vægtangivelser med indtil +/- 10%.

5. LEVERINGSTID OG FORSINKELSER

5.1 Er der ikke aftalt en leveringstid, fastsættes tidspunktet for leveringen af Knauf. Er et tidsrum fastsat for leveringen, har Knauf ret til inden for dette tidsrum at vælge tidspunktet for leveringen.

5.2 Aftalt leveringstid kan af Knauf udskydes ansvarsfrit med indtil 8 dage.

5.3 Såfremt en forsinkelse skyldes forhold uden for Knaufs kontrol, såsom strejker, lock-out, produktionsstandsning, maskinsvigt, transportsvigt eller transporthindringer, import- eller eksporthindringer, myndighedsindgreb, ugunstigt vejrlig, brand, oversvømmelser, andre ulykkestilfælde samt hindringer, der skyldes forsinkelse eller udeblivende leverancer fra Knaufs leverandører, fritages Knauf for ethvert ansvar og forbeholder sig helt eller delvis at annullere købsaftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den fastsatte leveringstid.

5.4 Er levering sket for sent, og ønsker køber at påberåbe sig forsinkelsen, skal køber reklamere skriftligt herover inden 8 dage efter leveringen.

6. MANGLER

6.1 Det påhviler køber at sikre sig fornøden vejledning med hensyn til leverancers rette brug, montering, beskyttelse, vedligeholdelse og oplagring.

Defekter, der skyldes undladelse heraf eller manglende iagttagelse af Knauf eller andres brugs-, monterings-, beskyttelses-,vedligeholdelses- eller oplagringsanvisninger, anses ikke for mangler og giver ikke køber misligholdelsesbeføjelser.

6.2 Måtte en leverance være behæftet med en mangel, som det ikke har været muligt at konstatere ved levering, jfr. pkt. 3.3, og ønsker køber at påberåbe sig manglen, skal køber reklamere skriftligt herover inden 8 dage, efter at køber har konstateret eller burde have konstateret manglen og inden tre måneder efter levering.

6.3 Den i pkt. 6.2 nævnte tre måneders frist gælder ikke for leverancer bestemt til byggeri i Danmark. For sådanne leverancer gælder øvrige almindelige salgs- og leveringsbetingelser og følgende supplerende vilkår: Knaufs ansvar for mangler ved leverancen ophører fem år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører Knaufs ansvar dog senest seks år efter levering til køber. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved Knaufs leverance ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod den entreprenør, der forestår eller har forestået byggeriet, er bygherren berettiget til at gøre krav gældende direkte mod Knauf på vilkår, at bygherren ikke opnår bedre ret i forhold til Knauf end køber. I det omfang tvister mellem bygherren og entreprenøren afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, anerkender Knauf, at tvister vedrørende mangler ved en leverance ligeledes kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

6.4 Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve købsaftalen. Knauf er berettiget til at vælge mellem afhjælpning af manglen, eventuelt ved omlevering, eller ydelse af et forholdsmæssigt afslag i prisen.

7. KNAUFS ERSTATNINGSANSVAR

7.1 Knauf er uden ansvar for følgeskader og indirekte tab som følge af forsinkelse af eller mangler ved en leverance, herunder tab der står i forbindelse med anvendelse eller forarbejdning af leverancen (fx omkostninger til udskiftning og udbedring efter anvendelse af leverancen til byggeri), driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, forsinkelse af byggeri eller industriproduktion m.v.

7.2 Ansvarsfritagelsen i pkt. 7.1 er gældende, hvad enten følgeskaderne eller det indirekte tab påføres køber eller tredjemand, og uanset om der måtte være begået fejl af Knaufs medarbejdere.

7.3 Knaufs samlede erstatningsansvar over for køber og tredjemand kan beløbsmæssigt aldrig overstige den købesum, køber har betalt til Knauf for den leverance, der danner grundlag for erstatningskravet.

8. KNAUFS PRODUKTANSVAR

8.1 Knauf er ansvarlig for skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der er produceret eller leveret af Knauf (produktskade) i overensstemmelse med lov om produktansvar og de i § 8.2-8.4 anførte regler.

8.2 For skade på selve det defekte produkt gælder pkt. 7.

8.3 Knauf er kun ansvarlig for skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse eller hovedsagelig er anvendt af skadelidte erhvervsmæssigt, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl begået af Knaufs medarbejdere. Selv hvis Knauf er ansvarlig for skade på sådanne ting, er Knauf dog uden ansvar, i det omfang dette følger af pkt. 7.

8.4 I det omfang køber eller nogen, som køber har videresolgt til, anses for ansvarlig for en produktskade som producent sammen med Knauf, skal køber eller den, køber har videresolgt til, friholde Knauf for ethvert krav, tredjemand måtte kunne gøre gældende mod Knauf i anledning af produktskaden.

9. PRIS OG BETALING

9.1 Alle priser anført i materiale fra Knauf er eksklusive moms. Køber betaler moms i overensstemmelse med gældende regler.

9.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker alle leverancer til Knaufs listepriser på leveringstidspunktet.

9.3 Leverancer af lagerførte produkter i henhold til de gældende Knauf prislister, kan tages retur af Knauf ved fri levering på Knaufs lager i tre måneder fra produktionsdatoen for de pågældende produkter. Produkterne skal være i mangelfri tilstand samt original ubrudt emballage. Produkter med holdbarhedsdato tages ikke retur. Produkterne tages kun retur efter forudgående aftale og med tydelig afmærkning på leverancen. Køber godskrives

den for leverancen fakturerede pris med et fradrag på 20%.

9.4 Betaling skal ske i overensstemmelse med de af Knauf til enhver tid fastsatte betalingsbetingelser. Ved betaling efter ¬forfaldsdato betales morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

10. TVISTER

10.1 Enhver tvist vedrørende leverancer fra Knauf eller parternes indbyrdes forhold i forbindelse hermed skal afgøres efter dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som aftalt, eksklusivt værneting, jfr. dog pkt. 6.3.