Version 1.0 | 22 maj 2018

Cookiepolitik

Cookiepolitik – Dansk

Ejeroplysninger

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark
info@knauf.dk

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag af stort set alle hjemmesider. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på hjemmesider.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på dit IT-udstyr, så længe du har din browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes på dit IT-udstyr i et længere tidsrum (persistente cookies). Når du gen-besøger en hjemmeside fornyes cookien typisk.

Cookies på knauf.dk

På knauf.dk bruges cookies til at undersøge, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på knauf.dk

www.knauf.dk sætter som 1. part:

Sessionscookies (2 stk.), som har til formål at adskille brugerne fra hinanden, samt at registrere det tidspunktet, hvor brugeren forlader hjemmesiden. De udløber, når browseren lukkes.

Persistente cookies (3 stk.) med det formål at analysere, hvordan brugerne anvender www.knauf.dk. Disse cookies lagres i et tidsrum mellem 30 min og 2 år. Persistente cookies (2 stk.) med det formål at indsamle statistik om, hvornår brugeren har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om, hvilke sider brugerne typisk kommer fra og går videre til. Disse cookies lagres i hhv. en måned og et år.

www.youtube.com

Sessionscookie med det formål at forøge det antal gange en given video er blevet vist på You Tube. Den udløber, når du lukker browseren.

Persistente cookie (3 stk.) som har til formål at indsamle information om størrelsen af den internetforbindelse, som anvendes til at afspille videoer fra You Tube. Et yderligere formål er at lagre oplysninger om brugernes præferencer, når brugeren ser indlejrede videoer. Disse cookies lagres i hhv. 30 minutter, 8 måneder og 10 år.

Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår at der placeres cookies.

Hvis du anvender en PC kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Flash cookies
Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens IT-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

 

Cookie policy - English

Ownership information

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark
info@knauf.dk 

What is a cookie?

Today, cookies are used by almost all websites. In many cases, cookies may be necessary to provide a service on websites.

A cookie is a small text file which is stored on the user’s IT equipment (PC, tablet, smartphone) to the effect that the equipment is recognisable. Cookies may for instance be used for the purpose of preparing statistics of the users’ website use and for optimisation of website contents. A cookie is a passive file which cannot collect information on the user’s computer, spread computer virus or other harmful programmes. Some cookies are placed by parties (so-called third parties) other than the one in the address line (the URL) in the browser. The contents of such cookies may be of a general nature, but they may also be for example analytical tools or embedded commentaries. This means that cookies are stored from parties other than the one owning the website.

Some cookies are only stored on your IT equipment as long as you have your browser open (session cookies). Other cookies are stored on your IT equipment for a longer period of time (persistent cookies). When you re-visit a website, the cookie is typically renewed.

Cookies at knauf.dk

At knauf.dk, cookies are used to examine how our website is used. The information provided in the statistics is anonymous and cannot identify named users.

We use the following types of cookies at knauf.dk

The following first party cookies are placed at www.knauf.dk:

Session cookies (two) the purpose of which is to separate the users from each other as well as to register the time when the user leaves the website. They expire when the browser is closed.

Persistent cookies (three) the purpose of which is to analyse how the users use www.knauf.dk. Such cookies are stored for a period of between 30 minutes and two years. Persistent cookies (two) the purpose of which is to collect statistics on when the user has visited the website as well as information on which websites the users have typically visited and which websites they will proceed to. Such cookies are stored for a month and a year, respectively.

www.youtube.com

Session cookie the purpose of which is to increase the number of times a given video has been shown on You Tube. It expires when you close the browser.

Persistent cookies (three) the purpose of which is to collect information on the size of the Internet connection which is used to play videos from You Tube. Another purpose is to store information on the user’s preferences when the user watches embedded videos. Such cookies are stored for 30 minutes, eight months and ten years, respectively.

How to delete/avoid cookies?

How to delete or avoid cookies depends on your browser.

If you use a PC, you may delete cookies by using the shortcut key [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

If this does not work, or if you for example use a MAC computer, you must click on the link in the browser you use:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 •  Flash cookies
Why do we inform about cookies?

All Danish websites are under the obligation to inform users about the cookies placed on the IT equipment used. The information must be in accordance with "Executive Order on Information and Consent required in case of Storing or Accessing Information in End-user Terminal Equipment" (generally referred to as the "Executive Order on Cookies").